Binnen 48 uur geleverd
Betaal achteraf
Gratis verzending
Gratis retourneren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van thyssenkrupp Materials Belgium NV

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: AV) zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant.

 2. Indien u uw bestelling plaatst via ons webportaal, maken de bepalingen inzake online bestellingen tevens deel uit van de AV (zie bijlage). De prijzen en gewichten op het webportaal zijn indicatief.

 3. De kennisname en aanvaarding van de AV wordt onweerlegbaar vermoed bij het plaatsen van uw bestelling.

 4. De Nederlandstalige versie van de AV primeert op de vertalingen.

 5. De tekst van de overeenkomst en uw gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de regels inzake gegevensbescherming. Mocht u vragen hebben in dat verband kan u contact opnemen via info.mx.be@thyssenkrupp-materials.com

 6. De categorieën en afmetingen van de producten worden bepaald met de toleranties die gebruikelijk zijn in de sector. De door ons of onze toeleveranciers uitgevoerde weging is bepalend.

 7. De aanbiedingen door ons of in onze naam, gelden slechts één maand te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

 8. Indien een lastenkohier is overeengekomen, verbinden wij ons er toe dit zo goed mogelijk na te komen, overeenkomstig de toepasselijke normen, of bij gebreke daaraan de regels van de kunst.

 9. Indien u ons een goed bezorgt voor afwerking, bewerking of thermische behandeling, dient dit vrij te zijn van elk gebrek (aan homogeniteit van de materie) en te beantwoorden aan de vereiste kwaliteit. Niet-conforme stukken worden op kosten van de klant teruggestuurd en de uitgevoerde werken aangerekend. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies of om het even welke schade aan de ons ter beschikking gestelde producten, de klant doet hieromtrent uitdrukkelijk afstand van verhaal ten onze aanzien.

 10. Indien u ons een concept bezorgt, vrijwaart u ons voor alle eventuele aanspraken door derden inzake intellectuele eigendomsrechten op dit concept.

 11. De meegedeelde leveringstermijnen zijn zuiver indicatief.

 12. De plaats van de levering is respectievelijk onzezetel of de opslagplaats zoals gespecifieerd op de verkoopfactuur. De levering gebeurt op risico van de klant. Wij bepalen de wijze van vervoer. De goederen worden onverpakt geleverd. De klant staat er voor in dat er op de plaats van levering op een zo goed mogelijk wijze kan geleverd worden. Alle eventuele schade veroorzaakt bij de levering blijft uitsluitend ten laste van de klant wanneer voorgaande niet vervuld was. 

 13. Wij hebben het recht om de overeengekomen leveringshoeveelheden in redelijkheid te over- of onderschrijden met 10%, met overeenkomstige aanpassing van de prijs en de kosten.

 14. De prijzen van onze prijslijst zijn van toepassing, zoals deze geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Alle onze genoemde prijzen zijn nettoprijzen te vermeerderen met de toepasselijke belastingen (o.a. B.T.W.) en de verzend-, transport-, behandelings- en verpakkingskosten.

 15. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs voor nog niet geleverde hoeveelheden overeenkomstig te verhogen indien door omstandigheden die niet aan ons toerekenbaar zijn, het betreffende product duurder wordt dan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. In dat geval kunt u bestellingen waarop dit van invloed is binnen vier weken na kennisgeving van de prijsverhoging annuleren wanneer deze de initiële prijs met 5% overstijgt.

 16. Indien het door u bestelde product niet beschikbaar is omdat het niet wordt geleverd door onze leverancier, zijn wij niet langer gehouden onze verbintenissen na te komen. In voorkomend geval, worden de door u gedane betalingen onverwijld teruggestort.

 17. U gaat akkoord met verzending van alle facturen per e-mail. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 18. De factuur is betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. In geval van betalingsachterstand, geldt een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de prijs en een vertragingsrente van 8% per jaar. Dit doet geen afbreuk aan de overige rechtsmiddelen. Alle kosten verbonden aan het innen van eventueel aangeboden wissels door de klant zijn ten laste van de klant.

 19. Wij behouden de eigendom van de producten totdat de prijs ervan is voldaan. U mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten niet vervreemden. Mocht u deze vervreemden, zijn wij gerechtigd naar onze keuze de betreffende producten te revindiceren bij derden dan wel de betaling van de prijs door de derden te ontvangen. In voorkomend geval worden uw vorderingen op de derde aan ons gecedeerd en zal u uw volle medewerking verlenen om deze cessie tegenstelbaar te maken aan de derde. 

 20. Als u de producten onder eigendomsvoorbehoud met andere objecten vermengt of verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van de voorbehouden producten. Indien de producten worden geïncorporeerd bent u gehouden het eigendomsvoorbehoud te registeren.

 21. Wij staan niet in voor een bepaald gebruiksdoel of geschiktheid van de producten. De verkoop van gebruikte of gedeclassificeerde producten vindt plaats onder uitsluiting van enige garantie. De klant aanvaardt dit uitdrukkelijk en neemt alle verantwoordelijkheden op zich hieromtrent.

 22. Zichtbare gebreken dienen bij de levering te worden vermeld op de leveringsbron. Verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de zeven dagen na ontdekking per aangetekende brief worden gemeld, gestaafd met het bewijs. De afgekeurde producten dienen op straffe van verval op eerste verzoek ter beschikking worden gesteld. De vervaltermijn voor vorderingen wegens (verborgen)gebreken is zes maanden vanaf het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.

 23. In geval van een gerechtvaardigde klacht binnen de gestelde termijn, zullen we naar eigen keuze het defect verhelpen of een defectvrij goed leveren. In geval van niet afdoende rechtzetting van een grof gebrek binnen een redelijke termijn nadat u ons hiertoe in gebreke heeft gesteld, bent u gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen voor de rechtbank.

 24. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal 150% van de koopprijs van de betreffende producten dan wel van de door ons uitgevoerde werken indien het gaat om uw goederen, ongeacht de rechtsgrond, de soorten schade en het aantal vorderingsgerechtigden. Wij staan niet in voor onrechtstreekse schade of enige gevolgschade. Wanneer de goederen reeds verwerkt of bewerkt zijn vervalt elke mogelijke aanspraak.

 25. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van (a) fysieke schade (b) in geval van frauduleus opzet.

 26. Indien wij hebben meegewerkt aan de conceptie van stukken en voor zover deze conceptie vergoed is geweest, staan wij slechts in voor een eventuele conceptiefout pro rata onze deelname en aangetoonde verantwoordelijkheid hierin.

 27. De bedingen inzake aansprakelijkheid zijn essentieel voor het aangaan van de overeenkomst, werden verrekend in de prijs en maken kernbedingen uit, zonder dewelke de overeenkomst niet zou zijn gesloten.

 28. Voor zover een partij door overmacht niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen wordt die partij ontslagen van de betreffende contractuele verplichtingen. De verbintenis tot betalen kan nooit het voorwerp uitmaken van overmacht. Partijen komen overeen dat de door het Covid-19-virus hinder niet per definitie een geval van overmacht vormt. Wanneer wij wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, hebben wij het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert.  Wij zijn in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd. Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aantransportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en  dit onafhankelijk  van het  feit of de overmacht  zich bij ons voordoet of bij één van onze leveranciers.

 29. U heeft alleen recht van exceptie van niet-uitvoering in te roepen als uw tegenvordering direct verband houdt met onze hoofdvordering en deze tegenvordering is vastgesteld door een gerechtelijke uitspraak of door ons uitdrukkelijk is aanvaard en/of niet wordt betwist of uitsluitend zijn betwist op gronden die kennelijk onredelijk zijn.

 30. Indien op redelijke gronden door ons kan worden geoordeeld dat er een reële vrees bestaat van niet-nakoming en/of insolvabiliteit van uw kant, kunnen wij onze prestaties opschorten.

 31. Ingeval de klant zijn verbintenissen niet nakomt binnen de 15 dagen na ingebrekestelling daartoe, hebben wij het recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst ten uw laste te ontbinden.

 32. Wij zijn gerechtigd alle eventuele vorderingen van de klant op ons of een met ons verbonden rechtspersoon te compenseren, ongeacht of de vorderingen voldoen aan de vereisten voor wettelijke compensatie.

 33. De vermelde rechtsmiddelen strekken zich uit tot alle overige uitstaande leveringen en prestaties uit onze zakelijke relatie met u.

 34. Partijen verklaren en erkennen dat de bepalingen van deze AV overeenstemmen met hun werkelijke wil en dat deze redelijk en evenwichtig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden.

 35. Indien een of meer bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk niet of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen. Partijen verbinden zich ertoe een nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het beoogde economische doel bij de totstandkoming van de overeenkomst, zo dicht mogelijk benadert. Partijen machtigen hiertoe voor zoveel als nodig ook de rechter om dit te doen (conversie).

 36. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Dit geldt zowel voor de onderhandeling, de totstandkoming, de uitvoering en de interpretatie van de overeenkomst. De Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde is exclusief bevoegd.

 

 

Algemene voorwaarden – bijlage online verkoop 

 1. Indien de bestelling plaatsvindt via ons webportaal, maken de huidige bepalingen inzake online aankopen deel uit van onze algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn, behoudens in geval hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 2. Onze webwinkel is uitsluitend bedoeld voor ondernemers die bij ons als klant zijn geregistreerd. Wij zijn gerechtigd uw gegevens als onderneming en uw status als klant bij ons te verifiëren.

 3. De presentatie van de producten in de webwinkel is geen juridisch bindend aanbod. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling. Onze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding. Wij kunnen uw aanvraag weigeren indien hiertoe objectieve redenen voorliggen die dit verantwoorden. U wordt hiervan in voorkomend geval geïnformeerd.

 4. De prijzen en gewichten op het webportaal en die op de factuur kunnen afwijken als gevolg van normale marktomstandigheden, met een maximum van 5%.

 5. De leveringen gebeuren uitsluitend per postorder, in afwijking van artikel 11. U kan deze niet komen ophalen. Er wordt niet geleverd aan postbusadressen.

 6. In geval van niet-conforme levering, bent u gerechtigd de geleverde producten terug te sturen. De kosten van dit terugsturen worden door ons gedragen, indien de niet-conformiteit door ons wordt erkend. Dit kan echter geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 

 

Recent bekeken